ANJANAVATHI VARI BRUNDAM

Venue:  Darsavatara ramalayam,
Rajahmundry