Smt Bhagyashree Addanki, Smt Sravya Attili – Hyderabad