Smt Kapilavai Lalita Vijay kumar, Sri Kapilavai Sriram, Smt Kapilavai Hari Priya – Hyderabad