Date: 13-02-2018 (Maha Sivaratri).
Venue: 4205, Vasavi Brindavanam,
Moti Nagar. Hyderabad.
Time: 02.00 PM to 05.00 PM.