ఈ నెల 6న ఇక్కడ రామ పునర్వసు కార్యక్రమం జరిగింది . 

రామాలయం

డిఫెన్స్ కాలనీ

సైనికాపురి

HYDERABAD 
ధన్యవాదములు,