Venue: Datta sai mandiram, Bhaskar nagar, Rajamahendra varam.

Total: 40 members attended.