Taraka mantramu (Dhanyasi) – Navaratna keertana gosti ganam