VENUE : Sri Seetha Ramachandraswamy Temple & Sri Ambasatram – Bhadrachalam

1. Kum R V Srilatha – Hyderabad

2. Smt M V Padmajavalli – Bangalore

3. Venkata Ramana Brundam – Tirupathi

4 . Sri N Krishna Mohan – Hyderabad

5. Smt Shyamala – Bhadrachalam

Violin : Venkata Ramana

Mridangam : Gunaranjan