April 8, 2016 – Ugaadi, Thiruveedhi Seva

April 11, 2016 – Visheshasnapanam, Ankuraaropanam

April 12, 2016 – Dhwajapata Bhadraka Madala Lekhanam

April 13, 2016 – Agni Prathistha, Dhwajaarohanam

April 14, 2016 – Edurkolu

April 15, 2016 – Sri Rama Navami Kalyanam

April 16, 2016 – Mahaa Pattabhishekam

April 17, 2016 – Sadasyam, Hamsavaahana Seva

April 18, 2016 – Theppotsavam, Chorotsavam, Aswavaahana Seva

April 19, 2016 – Uunjhal Utsavam, Simhavaahana Seva

April 20, 2016 – Havanam, Gajavaahana Seva

April 21, 2016 – Chakratheertham, Poornaahuthi

Note: Due to Brahmotsavams, Nithya Kalyaanam will not performed from April 8 to April 21, 2016.