Kum Madhavi Sitaraman, Kum Vaishnavi Sitaraman – Delhi